Privacyreglement Targa Web en Print BV / Targa Design BV

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan www.targateam.nl internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Targa Web en Print BV en Targa Design BV mogen de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet hebben Targa Web en Print BV en Targa Design BV de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Targa Web en Print BV en Targa Design BV worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Targa Web en Print BV en Targa Design BV vinden jouw privacy belangrijk. Daarom geven Targa Web en Print BV en Targa Design BV in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Targa Web en Print BV en Targa Design BV expliciet om jouw toestemming moeten vragen.

2. De persoonsgegevens die Targa Web en Print BV en Targa Design BV gebruiken en het doel van het gebruik

Targa Web en Print BV en Targa Design BV verwerken (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Targa Web en Print BV en/of Targa Design BV, de website bezoekt of via het contactformulier contact met ons opneemt.  Targa Web en Print BV en Targa Design BV verzamelen jouw naam, adres, IP-adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met  Targa Web en Print BV en/of Targa Design BV sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

IP-adressen/cookies

Targa Web en Print BV en Targa Design BV houden IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Targa Web en Print BV en Targa Design BV verstrekken geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Targa Web en Print BV- en/of en Targa Design BV-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die  Targa Web en Print en/of Targa Design BV BV met jou hebben gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Targa Web en Print BV en Targa Design BV verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor  Targa Web en Print BV en Targa Design BV worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Targa Web en Print BV en Targa Design BV beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Targa Web en Print BV en Targa Design BV om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor  Targa Web en Print BV en Targa Design BV hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan  Targa Web en Print BV en Targa Design BV verstrekte persoonsgegevens;
 • •Targa Web en Print BV en Targa Design BV hebben technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Targa Web en Print BV en/of Targa Design BV zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op alex@targateam.nl of paul@targateam.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Targa Web en Print BV en Targa Design BV.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Targa Web en Print BV of Targa Design BV opnemen en proberen Targa Web en Print BV en Targa Design BV er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zullen Targa Web en Print BV en Targa Design BV ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website www.targateam.nl.

Privacyreglement  Targa Web en Print BV en Targa Design BV versie mei 2018